Soft delete w EfCore

Soft delete w EfCore

Czyli jak oznaczyć rekord jako usunięty?

Wstęp

W prawdziwym świecie raczej nie usuwa się rekordów z bazy na stałe. Często są one tylko oznaczane jako „rekordy usunięte”. Później te rekordy można archiwizować lub faktycznie usunąć po jakimś czasie. Dlaczego tak się robi?

Czasem są to powody biznesowe, a czasem nawet prawne. Wyobraź sobie chociażby sytuację, w której tworzysz forum internetowe. Ktoś napisał bardzo obraźliwy komentarz lub nawet komuś groził, po czym komentarz został przez autora usunięty. Jednak sprawa została zgłoszona na policję. W tym momencie masz możliwość sprawdzenia czy i jaki komentarz został utworzony, a nawet kiedy został „oznaczony do usunięcia”.

To oczywiście prosty przykład, ale w świecie bardzo ważnych danych, które można usunąć jednym kliknięciem, takie usuwanie na stałe nie jest raczej pożądane. W końcu to użytkownik jest najgorszą częścią systemu, a my niejako musimy chronić ten system przed użytkownikami.

Mechanizm oznaczania rekordów jako usuniętych nazywa się Soft Delete (miękkie usuwanie).

Implementacja

Flaga w modelu

Implementacja soft delete w EfCore jest raczej prosta. Przede wszystkim musisz posiadać w swoim modelu bazodanowym jakieś pole, które będzie trzymało informację o tym, czy rekord jest usunięty, czy nie. Ja używam zawsze bazowej klasy do wszystkich modeli bazodanowych, która wygląda mniej więcej tak:

public abstract class DbItem
{
  public Guid Id { get; set; }
  public bool IsDeleted { get; set; }
}

Tutaj rolę tej flagi pełni oczywiście właściwość IsDeleted.

Pobieranie danych nieusuniętych

Następny krok to konfiguracja EfCore w taki sposób, żeby pobierać dane tylko rekordów nieusuniętych. Tak jakbyś do każdego zapytania dodał warunek WHERE isDeleted = 0.

Oczywiście można to zrobić automatycznie. Podczas konfiguracji modelu w metodzie OnModelCreating dodaj filtr, używając HasQueryFilter, np:

protected override void OnModelCreating(ModelBuilder builder)
{
  base.OnModelCreating(builder);

  builder.Entity<MyDbModel>()
    .HasQueryFilter(x => x.IsDeleted == false);
}

Ten QueryFilter musisz dodać do każdego modelu.

Ja do konfiguracji modeli używam interfejsu IEntityTypeConfiguration i bazowej klasy, więc jest to łatwiejsze. Opiszę to w innym artykule.

W każdym razie HasQueryFilter na modelu robi tyle, że do każdego zapytania dla tego modelu dodaje właśnie taki warunek WHERE.

Jeśli jednak będziesz chciał w jakimś konkretnym przypadku pobrać dane również oznaczone do usunięcia, możesz zignorować QueryFilters w zapytaniu Linq:

var data = dbContext.MyModels
  .Where(x => x.Name == "blabla")
  .IgnoreQueryFilters(); //to zignoruje wszystkie QueryFilters skonfigurowane na modelu

Modyfikacja danych zamiast usuwania

W ostatnim kroku trzeba troszkę zmienić działanie EfCore. Jeśli ktoś chce usunąć rekord, napisze:

dbContext.MyModels.Remove(data);
dbContext.SaveChanges();

Domyślnie EfCore utworzy zapytanie „DELETE”. Trzeba to zmienić w taki sposób, żeby usuwanie rekordu tak naprawdę modyfikowało flagę IsDeleted. Dlatego dodajemy zdarzenia do DbContext. Kod się sam opisuje:

public AppDbContext(DbContextOptions options)
  :base(options)
{
  SavingChanges += AppDbContext_SavingChanges; //dodajemy handlery do zdarzeń
  SavedChanges += AppDbContext_SavedChanges;
  SaveChangesFailed += AppDbContext_SaveChangesFailed;
}

private void AppDbContext_SaveChangesFailed(object sender, SaveChangesFailedEventArgs e)
{
  ChangeTracker.AutoDetectChangesEnabled = true;
}

private void AppDbContext_SavedChanges(object sender, SavedChangesEventArgs e)
{
  ChangeTracker.AutoDetectChangesEnabled = true;
}

//to się dzieje podczas dbContext.SaveChanges()
private void AppDbContext_SavingChanges(object sender, SavingChangesEventArgs e)
{
  ChangeTracker.DetectChanges(); //wykrywamy zmiany w modelu

  foreach(var entry in ChangeTracker.Entries()) //przechodzimy przez wszystkie zmienione modele
  {
    switch(entry.State)
    {
      case EntityState.Deleted: //jeśli model ma zostać usunięty
        entry.CurrentValues[nameof(DbItem.IsDeleted)] = true; //zmień pole IsDeleted na true
        entry.State = EntityState.Modified; //i oznacz go jako zmodyfikowany, a nie usunięty
        break;
    }
  }

  ChangeTracker.AutoDetectChangesEnabled = false;
}

Dzięki takiej operacji zmodyfikujesz rekord zamiast go usuwać.

Być może w pewnych sytuacjach będziesz chciał usunąć rekord za pomocą zapytania SQL. Tutaj już musisz sam pamiętać o tym, żeby zamiast DELETE zrobić UPDATE odpowiedniego pola.


To tyle. Jeśli czegoś nie zrozumiałeś, potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień albo znalazłeś błąd w artykule, koniecznie podziel się w komentarzu 🙂

Obrazek dla artykułu dzięki rawpixel.com – pl.freepik.com

Podziel się artykułem na:
Entity Framework w osobnym projekcie

Entity Framework w osobnym projekcie

Jeśli szukasz szybkiego rozwiązania, kliknij tu. Jeśli chcesz się nieco więcej dowiedzieć, przeczytaj cały post.

Wstęp

Gdy tworzymy nową aplikację z identyfikacją użytkowników (Identity) w VisualStudio, domyślny kreator tworzy jeden projekt, do którego pcha wszystkie klasy. Do malutkich rzeczy, czy nauki to w zupełności wystarczy. Jednak w świecie rzeczywistym chcielibyśmy mieć osobny projekt do modeli i osobny projekt dla warstwy danych (Data Access Layer).

Niby nie jest to trudne, wystarczy przenieść nasz DbContext do innego projektu i już. A co z migracjami? Migracje nadal będą się tworzyć w projekcie głównym. Nie o to chodzi. Chcemy migracje też w projekcie z danymi.

Dlaczego to nie jest oczywiste?

Musisz zdać sobie sprawę z tego, jak działają migracje w Entity Framework (czy też EfCore), a także jak działa aktualizacja bazy danych.

Gdy uruchamiasz polecenie Add-Migration lub dotnet ef migrations add, narzędzie uruchamia Twoją główną aplikację. Uruchomienie aplikacji następuje w sposób normalny. Czyli przy aplikacji konsolowej, odpalona zostanie metoda Main. Przy aplikacji webowej, pójdzie cała konfiguracja.

Jednym z kroków jest inicjalizacja Entity Framework, np:

services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>
	options.UseSqlServer(
		Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection")));

W tym momencie tworzymy połączenie z bazą danych i migracje mogą zostać utworzone. Pamiętaj, że do utworzenia migracji konieczne jest połączenie z bazą danych. Narzędzie musi sprawdzić, jak wygląda baza i jak wygląda model – musi mieć możliwość porównania tego.

Teraz jeśli uruchomisz migrację z parametrem -p, wskazując na konkretny projekt, np:

Add-Migration InitialDbCreate -p DataAccessLayer

Entity Framework będzie próbowało uruchomić projekt DataAccessLayer. Jeśli jest to zwykła biblioteka klas (class library), no to co się uruchomi? Nic. Dlatego też migracja nie będzie mogła się odbyć.

Ale można to nieco obejść. Narzędzie poszuka jeszcze klasy, która implementuje pewien interfejs. Jeśli znajdzie taką, utworzy jej obiekt i za jej pomocą skonfiguruje połączenie z bazą danych.

Rozwiązanie

 1. W swoim projekcie z danymi (tam, gdzie masz DbContext i chcesz mieć migracje) musisz utworzyć klasę implementującą specjalny interfejs IDesignTimeDbContextFactory. Ef właśnie tego poszuka (jeśli używasz Sql Servera, dodaj pakiet nuget: Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer):
public class DbContextFactory : IDesignTimeDbContextFactory<ApplicationDbContext>
{
	public XMoneyDbContext CreateDbContext(string[] args)
	{
		DbContextOptionsBuilder<ApplicationDbContext> optionsBuilder = new DbContextOptionsBuilder<ApplicationDbContext>();

    optionsBuilder.UseSqlServer("tutaj Twój connection string")

    return new ApplicationDbContext(optionsBuilder.Options);
	}
}

Przeanalizujmy go:

 • deklarujesz fabrykę kontekstu bazy danych (Ef poszuka właśnie klasy implementującej ten interfejs), parametrem generycznym jest oczywiście Twój kontekst bazy danych.
 • najpierw tworzysz buildera do opcji kontekstu
 • ustawiasz opcje (np. UseSqlServer) i connection string
 • tworzysz swój kontekst i zwracasz go

I to właściwie tyle. Możesz już teraz uruchomić migrację z przełącznikiem -p:

Add-Migration NazwaMigracji -p NazwaTwojegoProjektu

lub

dotnet ef migrations add NazwaMigracji -p NazwaTwojegoProjektu

Podziel się artykułem na: